Intervista Luigi Segreto Precisazioni

Seconda intervista al sig. Luigi Segreto e al sig. Salvatore Segreto

Questa terza intervista è stata necessaria per completare nelle forme dialettali la composizione del bovino e per fornire un glossario quanto il più preciso e dettagliato possibile. Essa ha avuto una durata di circa un’ora. Dopo i primi venti minuti, in seguito ad alcune indecisioni del sig. Luigi Segreto è intervenuto il fratello Salvatore. Con il sig. Salvatore Segreto, però non ho avuto nessun colloquio precedente. Per questo motivo non ha centrato del tutto le intenzioni della ricerca. Pur tuttavia ha fornito da un lato notizie chiarificatrici su i termini dialettali e dall’altro notizie importanti sui termini appartenenti all’italiano regionale. L’intervista quindi è da intendere rivolta principalmente al sig. Luigi Segreto. Quando si introduce il fratello i due interlocutori saranno distinti dalle loro iniziali.

 

Intantu u macellàio comu si chiamava prima? Comu u chiamàvavu u macellaiu prima?

No/ nuatri sempi macellàiu [mat∫e′l:aju]/ il titolo/ veru e propr| veru dal macello [ma′t∫el:o] s’avissi a chiamari// ma nuatri sempi macellàiu [mat∫e′l:aju]/ dialettu

 

In dialetto

In dialettu macellàiu [mat∫e′l:aju]

 

Picchì c’è cû chiamava bucceri?

ucceri [u′t:∫εri] è la macelleria/ Automaticamente avissi a èssiri

 

Allura macellerìa comu?

U ucceri [u′t:∫εri] u chiamàvamu// veru/ veru è// Comu ti vinni a ttìa? Chi quaccunu tû rissi//No no in dialettu diciamo u| lu ucceri [u′t:∫εri] u chiamàvamu// Anchi chiddu ch’ìâ fari a spisa <<ora vàiu nnô ucceri [u′t:∫εri]/ v’âccatto nantìcchia i carni>> questo// lu ucceri [u′t:∫εri]

 

Ho capito// mentri u macellu//

Si// ma sempri// macellàiu [mat∫e′l:aju]// ma picchì abbatteva l’animale forse/ no// Questa è na palora che… troppo// picchì pi esempiu// a Palemmu u chiàmanu cannizzeri [kan:i′t:sεri]// In base l’eseccizzio/ ora no/ ma vecchi tempi… era u cannizzeri [kan:i′t:sεri]// Nuatri sempi il titolo/ macillàiu [mat∫i′l:aju] // diçiamu in dialettu nostru// chi a mmia /stato sempi antipaticu// da parte mia/ dico è un eseccizio/ il macellàiu [mat∫e′l:aju]// per dire u ucceri [u′t:∫εri] picchì serviva la macellerìa/ a quei tempi// poi in troduzione// non lo so//

 

Quannu s’appizzava I ganci Unni s’appizza in dialettu comu si chiamanu?

U coccu [′kok:u]// U coccu [′kok:u] direttamente/ u chiamàvamu// <<pìgghia stu coccu [′kok:u]// e appizzamu st’animali>>

 

M’avi a spiegari megghiu a spalla/ u quartu ri davanti

La spalla automaticamente/ chiamanu/ tiràvamu/ dialettu/ chiamàvamu u lacertu di spadda [la′t∫ertudispad:a]// o puru poi <<pìgghia stu spadduni [spad′duni]>>

 

Praticamente u lacertu di spadda// U spadduni si trova o llatu o lacettu ri spadda?

No/ no/ tutta la spalla// macari <<pìgghia stu spadduni [spad′duni]>>

 

Ah// u spadduni è tuttu

si/ è tuttu// infatti la palora stessa/ dice// poi automaticamente/ Arrivatu a metà di spalla// u chiamàvamu sottil’î spadda [so′t:ili′spad:a]//

 

sottil’î spalla

no //Dialettu tuttu picchì in diale| non c’è la selezione// arrivannu a metà sottil’î spalla// Sottil’î spalla [so′t:ili:′spad:a]/ è questo di qua// lacetto di spalla/ è questo di qua (…)

 

Disossari comu rissi? Comu rissi? Si sbitta? Sbittari chi cosa sarebbe sbittari?

Sbittari [sbi′t:ari]/ sarebbe/ selezionare// in poche parole/ in italianu// <<sbitta [sbi′t:a] sta carne>> in dialetto// sbittari [sbi′t:ari]// ma comu dialetti italianu seleziona//

 

Selezionare sarebbe// ho capito// sempi u quartu ri davanti// C’è u spadduni

Rìssimu la costata [ko′stata]

 

U razzolu

Lu mùsculu [′muskulu] // u razzolu râ spadda [ra′t:solura′spad:a]/ e u razzuliddu [rat:su′lid:u]// sunnu quasi comu du rotondi// u razzolu [ra′t:solu] cchiù grosso

 

U razzolu si trova nnâ amma

No/ nâ spalla// Nnâ la coscia/ è u musculu di r’arrè [′muskuludira′r:e] chi fa patti// u musculu [′muskulu]

 

Di dietro muscolo

 

e u razzolu

Che si trova ntâ la spalla

 

E u razzuleddu invece…

Sempre nella spalla

 

Sempre nella spalla si trova

U mùscolo i dietro [′muskoloidi′εtro] (…) prima usàvamu pi bollito//Po ffari ccà puru na separazione// chi chissu

 

Chissu e muscuolo

In dialettu è mùsculu [′muskulu]// basta/

 

Basta// Mentri chiddu è nella spalla

Nella spalla c’è u razzuliddu [rat:su′lid:u]// Chissu è u razzol|/ viri? mbeci u razzuleddu [rat:su′led:u]/ si trova ccà appessu/ capisti? Che è a continuari// chi è un pò più piccolo/ cchù grossetto di questo/ alcune parte/ chissu è morbido/ e quello ha le venature nel mezzo// chissu pe dire fare/ arrosto// spezzatinu (…) A bbìnniri o baruneddu

 

chi eranu chiddi chi accattavanu la carni

si// macari pi l’amuri del vendere/ pe sempiu/ io non l’ho potuto da parte mia// ognuno…quannu veni quacche clienti/ ancora all’ottocent| al duemila e ccinque// mi riçi punta di costata [′puntadiko′stata]// Ccà ùnni trova// mancu costata [ko′stata] trova/ picchì ìu la carni la sbittu [′sbit:u]// un bbògghiu sàpiri nenti/ na pocu sinnannu ìutu// ma però/ quannu hannu mmitati vennu// pecchì ricanùscinu la selezione/ zzoccu cc’è// Un clienti di vecchia data// anzianu/ stetti mali/ i so figghi cc’iaccattavanu// si/ risparmi mi puttàvanu tutti pi nnicu <<Chi bboli fari?>> <<C’amu a ffari?>> E ognuno di noi/ abbiamo un sistema di lavorare// ma però/ ancora ai vecchi tempi// s’avìanu a mançiari i tagghi buoni senza soddi/ unna suppottu iò// poi riçi veni chiddu/ ma ddari un chilu di canni [′kan:i] bbona/ tènnira/ senza rassu// allura cci riçi// quinnici euro/ <<mìnchia accussì costa/ cara?>> <<Si a manciari bbonu/ a manciari chi soddi toi>> […]

 

Poi c’è/ avemu u spadduni e poi nô quartu r’avanti chi avemu?

La costata [ko′stata] // ccà arrivannu/ ccà a chiamamu cuddazzata [kud:a′t:sata]

 

cuddazzata

e poi l’autru u chiamàvamu stràscinu [′stra∫:inu]// quannu u quattiàvamu [kwat:j′avamu] ô macello [ma′t∫el:o]// s’era chissu a pisu si cci lìvava// ma sempi chistu// stràscinu [′stra∫:inu]//

 

anticamente e poi c’è u pettu no?

u pettu [′pεt:u]/ si//

 

u pettu chi cosa si ci| u pettu è tuttu pettu?

No// a quei tempi non si sbittava// pecchè

 

Si tagghiava a pezzi…

c’è la punta di pettu [′puntadi′pεt:u]

 

ma un c’era u trunzu ri pettu?

Si

 

u trunzu ri pettu cosa sarebbe?

A parte/ c’è un pezzu ri rassu/ a strincitura [strint∫i′tura] di a parte di davanti// e poi c’è la strincitura [strint∫i′tura]// chiamàmula strincitura [strint∫i′tura]//

 

A strincitura è di r’arreri/ però da parte da coscia.

Venìa tagghiatu// un quartu [kwartu] vinìa taggliato/ a du costi/ a tri costi màssimu// capisti? c’è a costata [ko′stata]/ picchi poi la punta di costata [′puntadiko′stata]/ fa patti di la trinca [′trinka]/ quannu si tàgghia cchiù longa fa parti di la trinca [′trinka] / allura chiddu chi manciava la carni [′karni]/ cu picca soddi// allura s’avia a ciccari// io sono stato sempe contro a questo

 

Ma prima cu accattava a canni?

I cavallacci// L’operaiu// si ciccava di pigghiari pi fissa/ o piccolo operaiu// questa è stata la plassi// nvece […]

 

L’ossa avevanu un nome puru in sicilianu

Si// lu escempio da coscia// c’è/ u tappu râ curata [′tappuraku′rata]// l’ossu dâ curata [′los:uda:ku′rata]/ u tappu râ curata [′tappuraku′rata]/ chi ffa ppatti a la coda/ diçiamu

 

Perfetto

Chissu è u tappu râ curata [′tappuraku′rata]// e poi c’è/ l’ossu di la curata [′ossudaku′rata]// Poi c’è il perno [p′εrno]/ l’ossu del perno [′los:odel′pεrno]//

 

L’osso del perno come si chiamava? Un c’è un nome? Cannedda?

Cannedda [ka′n:εd:a]// diçiamo// sì/ quando pò lo prendi a parte// <<leva la cannedda [ka′n:εd:a] dû pernu [′pεrnu]/ la cannedda [ka′n:εd:a] dû muscolo//questo// si//

 

Poi?

c’è la arra [′ar:a]

 

A arra quale sarebbe?

Attaccata nel muscolo

 

Nel muscolo

c’appizzàvamu l’animale/ capito?

 

Si si

Ccà cciù livavu picchì// l’ossu di la arra [′ar:a]/ chi ccà c’era statru ossu/ chi cè lu musculu// chi ttira di qua/ chi cè lu vuoto// l’agganciavi

 

Dove c’è il nervo praticamente

qua continua l’ossu/ sempi chi vâ finiri/ a nervatura/ ma non è quest’osso di qua che trattiene// è agganciato

 

Chissa a chiamanu arra?

Arra [′ar:a] a chiamamu

 

E poi// l’ossu

La patedda del ginòcchio [pa′ted:adelgi′nok:io] / del ginòcchio// u rinòcchiu [ri′nok:iu] […]

 

continuannu

u rinòcchiu [ri′nok:iu]

 

e poi c’è unni c’è a sfasciatura stu ossu

La sfasciatura [sfa∫:a′tura] / è che copre l’ossu dû pernu [′pεrnu]// la cannedda [ka′n:εd:a]//

 

Puru cannedda si chiamava stu ossu unni c’è u bucu praticamente

No/ chiddu u tappu râ curata [′tap:uraku′rata] // l’ossu ri cudata [′los:uriku′rata]

 

Qualcuno la chiamava salera?

Ma salera [sa′lεra] // di più sul maiale/ currispunnìa// l’ossu dû maiali/ currispondeva a salera [sa′lεra]

 

Ma sempre quest’osso era salera// chissu cu stu bucu?

Facciamu cossì// a dumannari a me frati// è u cchiù granni di tutti// a salera [sa′lεra]// ma unn’aiu idea di stu fattu da salera [sa′lεra]// Comunchi/ a palora c’era// ma stu ossu? o n’antro…?

 

O nautru?

No/ La palo| la voce// la salera [sa′lεra]l’ho sentito// non ricordo il particolare qual’è// a salera [sa′lεra]// Perchè vanno tramontate […]

 

E poi nel vivo// quannu pigghiamu l’animali// quannu nasci

Ri nicareddu u chiamàvamu viteddu [vi′tεd:u]//

 

Poi crisci

nsinu ad un certu/ è sempi viteddu [vi′tεd:u]/ poi automaticamente/ nsinu a un dente/ pe regola di legge/ è giusto? e già passava/ toro [′toro]

 

Toro// ma in sicilianu/ Toro? toro o tauru?

Tàuru [′tauru]/ Quannu era ancora cchiù…

 

Ancora più grande

Se più grande// che automaticamente viteddu [vi′tεd:u] che avente i denti da latte

 

ma un si riçìa vistiolu?

Vistiolu [vistj′olu] // in dialettu vistiolu [vistj′olu]// Quann’era nicu viteddu [vi′tεd:u] // poi quannu e::::/ vistiolu [vistj′olu] // pe dire/ <<va pìgghia stu vistiolu [vistj′olu] >> pe dire…o puru <<chiamamu ô macellàio [mat∫e′l:ajo] e pigghiamu stu vistiolu [vistj′olu]/ e u scannamu>> Poi quannu arrivava la maturità// quaccuno che avea/ l’azienda più grande// e allora faceva servizio [ser′vit:sio]/ perchè per regola di legge/ nsina a tri denti già era toro [′toro] […] La vacca [′vak:a] era quasi al livello del toro [′toro]

 

E Iencu// invece?

Iencu [′jεnku] //sempri iencu [′jεnku]/ avìa èssiri l’animali castratu [ka′stratu]// l’animali castratu [ka′stratu]//

 

Ho capito

u iencu [′jεnku] avissi a èssiri l’animali castratu [ka′stratu] // veru e propriu// cu si ricorda?

 

e u voi

aspè// vistu? chi mi ricoddu? Lu voi [′voi] era l’animali castratu e

 

e u jencu

lu encu [′εnku] si era u viteddu [vi′tεd:u] a tri denti/ u chiamàvamu encu [′εnku] / iencu [jεnku]/ questo/ u viteddu a tre denti a quattru renti// u chiamàvamu encu [′εnku] // poi chiddu rasatu [ra′zatu] era/ toro//

 

rasatu sarebbe chi aveva tutti i renti

chi aveva tutti i renti// mutatu [mu′tatu]// capito? Picchì originària di latti/ càrinu comu semu nuatri/ poi/ diventa…

 

nella femmina/ avemu

nella femmina/ automaticamente// è questo// comu l’animali castratu viene chiamato// non sendo partoriente//mannaggia// manzo

 

manzo// Ma manzo in italianu? Tannu comu u chiamavanu

ve| manzo in italianu// in dialettu…

 

A inizza?

Sè// In dialetto a chiamamu inizza [i′nit:sa] // femmina// a inizza [i′nit:sa] femmina anche chè non ha stato servizio/ non esendo partoriente/ è inizza [i′nit:sa] // se partorisce addiventa vacca [′vak:a]

 

Ho capito e un cci nn’è differenza// è vacca sempri// Unnè comu u viteddu chi cancia

na vota che fa le partorienza/ addiventa vacca [′vak:a]// comu una signorina si sposa// addiventa// maritata/

 

E poi gli ovini? Avemu a pècura// quannu è nicu comu si chiama?

Agneddu[a′n:εd:u]// Agnedda [a′n:εd:a] fimmina// agneddu [a′n:εd:u] masculu

 

agneddu

Agneddu [a′n:εd:u]// lu sana [sana]// e diventa mansueto/ diciamu

 

Sanatu addiventa crast|

Crastagneddu [krasta′n:εd:u]/ in dialettu

 

non sanatu?

addiventa montone

 

Ma montone…

Crastu [′krastu]// <<pìgghia stu crastu [′krastu]>>

 

a fìmmina

L.S.: pècura [′pεkura]// non sendo partorita// addiventa puru crastagneddu [krasta′n:εd:u] // […]

S.S.: finu a du renti// nsomma// viteddu [vitεd:u] po// dialettu// no// rasatu

L.S.: U encu [′εnku]// dialettu/ nuatri stu dialettu avìamu?

S.S.: dialettu nuatri riçìamu u toro [toro]/ vitellone

L.S.: No antichi// iddu palla d’antichità

 

Vistiolu?

S.S.: Si/ vistiolu [vistiolu]/ u voi u chiamàvamu il manzo/ u manzu eni chiddi cchiù nichi

L.S.: U vòi chiddu castratu è

S.S.: e u manzu unn’era u viteddu [vitεd:u] castratu puru?

L.S.: Manzo/ accamora// si palla di pallari all’antica

S.S.: all’antica chissu nuatri

L.S.: U vòi direttamente/ u vòi

S.S.: la vitedda [vi′tεd:a] fìmmina si chiamava dicemu // giovenca

L.S.: Giovenca// dialettu

 

Ma giovenca?

S.S.: picchì è giovane

 

Rissimu agneddu// agnellone// castrato

S.S.: agnellone [an:ε′l:one]

L.S.: Ah// u montone è crastu [′krastu]/ il crastu [′krastu]

 

mentre a fìmmina addiventa pècura

L.S.: a fìmmina addiventa pècura

S.S.: esatto come pe dire/ u fattu du caprettu [ka′prεt:u]/ si chiamava caprettu [ka′prεt:u]// caprettone// po divintava bbeccu [′b:εk:u]// u chiamavamu bbeccu [′b:εk:u]// all’usu nostru

 

Ho capito

S.S.: chissu è u stessu pe dire

L.S.: Capretto// ciaraveddu [∫iara′ved:u]// <<pìgghia stu ciaraveddu [∫iara′ved:u]>> po <<pìgghia stu caprettone>> addivintava bbeccu [′b:εk:u]/ o pècura [′pεkura]/ o crapa [′krapa] per dire// superando// l’età

S.S.: e anche macellando a Sciacca/ Rivela a secondo pindi è// pe dire nuatri a chiamamu pe dire la trinca// c’è chiama sottofiletto// c’è cû chiama lombata

 

Ma in sicilianu/ sciacchitanu/ mancu sicilianu

S.S.: Trinca [′trinka]/ a trinca [′trinka]

L.S.: Direttamente trinca

S.S.: po pe dire/ c’è lu pernu [pernu]/ la sfasciatura [sfa∫:ia′tura]/ la curata [ku′rata]/ lu iudiscu [ju′disku]/ la tasca

L.S.: Aspè rìssimu l’ossu râ sfasciatura [sfa∫:ia′tura]// unni c’è a sfasciatura [sfa∫:ia′tura]/ a curata [ku′rata]

 

Comu si chiama? Anticamente comu si chiamava?

S.S.: sempi l’ossu dâ curata [′ossudaku′rata]/ u chiamavamu nuatri

L.S.: No// com’è chi dicisti tu?

 

Salera

L.S.: Salera [sa′lεra]

S.S.: Ah// salera [sa′lεra]

 

È chista a salera?

S.S.: salera [sa′lεra]/ picchì chidda/ chi dicemu curata [ku′rata]// e poi c’è attaccata lu pernu [′pεrnu]/ chi lu chiamamu// comu veni chiamatu?

L.S.: La rusulìcchia [rusu′lik:ia]

S.S.: la rusulìcchia [rusu′lik:ia]

L.S.: Iddu pennu [′pεn:u]

S.S.: l’ossu râ curata [los:uraku′rata] avemu a curata [ku′rata]// femore attaccatu femore cu la curata[ku′rata]

 

E chi

S.S.: fosse/ pe dire a patedda dû ginòcchio [pa′ted:adudzi′nok:jo]/ a chiamamu patedda dû ginòcchio [pa′ted:adudzi′nok:jo]/ a patedda du ginòcchio [pated:adudzi′nok:jo]

L.S.: U rinòcchiu [ri′nok:ju]/ direttamente//

 

Patedda?

S.S.: a patella dû ginòcchio [pa′tεd:adudzi′nok:jo]// picchì è na patella

L.S.: In poche parole/ l’ossu dû tappu râ curata [′tap:uraku′rata] u ricìamu du mailai a salera? O sû viteddu [vi′tεd:u]?

S.S.: tuttu u stessu// comu l’ossu [′ossu] dû mailai/ è l’ossu [′ossu] // stessu// la formalità//

L.S.: Si lo so// ma ìu ricordo/ l’ossu dû maiali chi u chiamavamu salera [sa′lεra]

S.S.: no/ no// cci sunnu accune cose chi un mmi ricordo

 

Certo certo// ma poi c’era/ u ammuni

L.S.: u ammuni [a′m:uni] / chi sarebbe/ diciamu// sutta di lu zzòcculu [′t:sok:ulu] a cchianari

 

u zzu Luigi riceva a arra unni s’appizzava// poi c’è u ammuni e lu zocculu comu si chiamava?

S.S.: Lu zzòcculu [′t:sok:ulu] // l’ùggniu [′un:ju] // ùggniu [′un:ju] di l’animale

 

Scappa?

S.S.: No// Zoccu| scappa [′skap:a]/ nuatri diciamu// zzòcculu [′t:sok:ulu] di a scappa [′skap:a]/ di l’animali

 

Ho capito

S.S.: Tu pensa// chi o macellu// nuatri stàvamu notte e ghionnu/ a macellari vistioli [vistj′oli] // maiali […]

 

U maiali quannu era nicu comu si chiamava

L.S.: U pucceddu [pu′t:∫ed:u]

S.S.: Puccidduni [put:∫i′d:uni]/ pucceddi [pu′t:∫ed:i]// po c’è quannu u chiamavamu// maialeddu [maja′lεd:u]/ suinu//

L.S.: Vabbè chissu //iddu dialettu sicilianu

S.S.: dialettu/ sicilianu/ suinu u chiamavamu// pucceddu [pu′t:∫ed:u]/ puccidduzzu [put:∫i′d:ut:su]/ quann’era cchiù ddussuneddu//pucceddu [pu′t:∫ed:u]

 

 

Na pècura// Avànt’eri rìssimu chi c’era u campanaru e c’era a riti.

L.S.: No// la riti [′r:iti] nâ l’intestini

 

Nâ l’intestini

L.S.: U campanaru [kampa′naru]/ c’è il cuore/ il pormone/ e la milza

 

ma mentri nô maiali si chiamava a riti// na pècura comu si chiamava?

L.S.: A rete// Rete pure// u stessu

 

U stessu?

S.S.: Si// perchè la rete/ è la rete chi coprisci l’intestini// sia dâ pècura [′pεkura]// sia dû viteddu [vited:u]// tutti co| è la rete

 

a mia mi rìssiru tuvàgghia// po essiri?

S.S.: Tuvàgghia [tu′vag:ia]// dicìamu accussì/ tuvàgghia [tu′vag:ia]/ puru tuvàgghia [tu′vag:ia] riçìamu// ma in effettiamente/ in dialettu nostro riçìamu/ la rete [rete]

 

La rete// unna chiamàvavu tuvàgghia?

S.S.:C’è cû a chiamavanu tuvàgghia [tu′vag:ia]

L.S.: Forse/ tuvàgghia [tu′vag:ia]// veni intraduzione du nonno

 

Si vuatri vi ricordati ri sti paroli

S.S.: Tuvàgghia [tu′vag:ia] / chiossà di li vistiola [vistj′ola]// di chissi animali ccà

L.S.: Tuvàgghia [tu′vag:ia] per dire dâ pècura [′pεkura] / di lu maiali questo c’è pure// è na traduzione// nonno.

[…]

S.S.: Un bbiteddu tottu [b:i′tεddu′tot:u] ìu u façìa nàsciri

 

Ma castrari comu si riçìa prima?

L.S.: Sanari [sa′nari] […]

 

Lato B

 

[…] Cu rassu ri maiali chi si façìa?

L.S.: La sugna [′sun:a]

 

E comu si chiamava poi…?

L.S.: La fìttula [′fit:ula]

 

Si faceva puru/ ccà/ si fa

S.S.: Miiii// nuatri avìamu la fascedda adatta// comu chi/ pe dire

 

Allura chi si façìa? Si pigghiava u rassu

L.S.: U lardu [′lardu]// la sugna [′sun:a] è chidda chi coprisci

 

Nsunsa?

S.S.: A nsunsa [′nsunsa]

L.S.: la nsunsa [′nsunsa]

 

E a nsunsa sarebbe chissa nô stomacu

S.S.: Ch’eni attaccata fra la pancetta e ntê ll’intestini// E nuatri pigghiàvamu tutti i rassi [rassi] li cugghièvamu tutti// poi li squagghiàvamu// Chi iò ti fazzu// quannu mi capitava// tannu/ scannamu un maiali [maj′ali] // chi era dû padri di me niputi Cussu// nutricatu tuttu a cìciri// ddu maiali unni pòttimu fari usu/ tuttu grassu// la mègghiu patti […]

 

perfetto

L.S.: Chissa è la pancetta

 

ma a pancetta era bischettu? Com’era?

S.S.: Buschettu [bu′skεt:u]

L.S.: Buschettu [bu′skεt:u]

 

ah no pancetta// unna chiamàvavu pancetta

S.S.: buschettu [bu′skεt:u]// ma nuatri a chiamàvamu puru panzetta [pan′tset:a]// se quanto/ per dire/ vinìa un cristianu <<c’è anticchiedda di pancetta [pan′t∫εt:a]?>> e c’è// buschettu [bu′skεt:u]

L.S.: A quei tempi <<mi runi un pezzu ri buschettu [bu′skεt:u] pû sucu>>

S.S.: Chi bba finisci ccà a pittinìcchia// A pittinìcchia [pit:inik:ja] u sai zoccu è?

 

Si/ si// Ma puru pittinìcchia si chiamava? o spuntaturi?

L.S.: No// pittinìcchia [pit:i′nik:ja]

 

E poi c’è sta nsunsa/ e chi si façìa? Si pigghiava// si tagghiava a pezzettini

S.S.: A pezzettini/ si façìa// Si mittìa un quararu// ci si mittìa un ccuppinu/ du cuppina r’acqua// Si mittìa un pocu r’acqua

L.S.: P’unn’abbruciari

S.S.: E poi si ìa arriminannu// pianu piano// Quannu u lardu chiamamu// addivintava a colore quasi dd’oro chi era squagghiatu// si scinnìa arrassu da lu focu// si tagghiava un lumuni/ fittini fittini// comu cci ittava ddu lumuni ddâ vuuuuum

 

Chi facia?

S.S.: U stessu râ benzina

L.S.: Fiìi u ddoppio

S.S.: Bolliva sta cosa// chi senza maddìo// a livellu cosi

L.S.: Infatti unn’avìa a èssiri troppo dd’orato avìa a èssiri un colore chiaro// picchì appena cci ètti ddu lumuni// la potenza di la calorìa

S.S.: Ci esci tutta l’acidità

L.S.: L’acidità/ capito?

S.S.: quannu è quasi fredda// c’era na specie…

L.S.: fascedda a chiamàvamu nuatri

S.S.: era na fascedda/ comu e chidda…

L.S.: di ricotta

S.S.: era na fascedda/ comu si chiama?

L.S.: di ghisa// na ghisa ma però// che secondo me/ sta ghisa era// tra ghisa e acciaio

S.S.: si picchì sempi pulita era// comu cci ittava un pocu r’acqua

 

quindi chi fa? S’ammaccava?

S.S.: S’ammaccava// la pressava// addivintava sicca// perciò quannu tu avìa un chilu ri pani// tû manciavi cu chissu nô mezzu

L.S.: la frìttula [′frit:ula]

S.S.: la chiamava la fittula [′fit:ula]

 

era chiddu chi arristava

S.S.: addivintava comu chiddi patatini/ chissi// comu// e tannu c’èra a Sciacca chiamàvamu nuatri Minzìnciri

L.S.: U bar/ chi funzionava comu ora? E cci façìa sti cosi

 

E ci façìa sti cosi cci façìa

[…]

 

Sempri macellai

L.S.: Tannu rummìa ca potta apetta// picchì figoifego un cci nn’era

S.S.: Scannàvamu nuatri// ìamu// a Canicattì/ a Cattanissetta// accattavamu ddi voi// voi/ di cincu/ secentu chila netti

 

Ma tannu senza figorifero comu si façea?

S.S.: gghiaccera [g:ia′t:∫εra] a ghiaccio

L.S.: No// prima u nonnu no// poi di me patri/ puttava// a prima ghiaccera [g:ia′t:∫εra] chi nascìu a Liai.

 

Quindi si macellava e si vinnìa subitu

L.S.: Chiddu chi si vinnìa// Si scinnìa ncoddu

S.S.: Carricava un blocco di ghiàcciu/ di vinticincu chila

I tempi chissi eranu// un cc’era…

S.S.: Scannàvamu// voi [′voi]cosi […] Bbeccu [′b:εk:u] / quannu era cchiù adultu

L.S.: U nutricava già pi fari bbeccu [′b:εk:u] […] a Sciacca u chiamamu

S.S.: E pe ipotesi// Sciacca per dire// u cutiddazzu [kuti′d:at:su]/ u chiamamu u cutiddazzu [kuti′d:at:su]// mentri a Rivela/ u chiàmanu u fasuni [fa′suni]//

L.S.: c’è cu chiama pattituri

S.S.: Pe ddire u falaruni [fala′runi]/ u chiamamu falaruni [fala′runi]// iddi/ u sciardali [∫ar′dali] […]

 

U coddu in italiano?

S.S.: La noce?

L.S.: No/ un c’entra

 

collo

L.S.: Nuatri u chiamàvamu/ Cuddazzata [kud:a′t:sata]

 

E stràscinu in italianu u sapi comu

S.S.: U stràscinu [′stra∫:inu] / comu quannu ci livàvamu/ u scannàvamu [ska′n:avamu] / ci livàvamu u stràscinu [′stra∫:inu]//

L.S.: Chissu ri ddu|

 

sullu sapi/ non ha importanza

L.S.: Chissu fa patti …

S.S.: ô bollito

L.S.: ô bollito/diçiamo/ ma ne che è bollito

 

A Sapura?

L.S.: L’ossu ri sapura [′os:urisa′pura]// eccu

S.S.: L’osso di sapura [′os:udisa′pura] è a pittinìcchia [pit:i′nik:ja]

L.S.: Anchi sapura [sa′pura]/ eni chiamata// chissa ccà

S.S.: È tra la pittinìcchia [pit:i′nik:ja]/ e l’ossu dâ sapura/ ch’eni l’ùttimu// quannu scannàvamu <<pigghiasti l’ossu â sapura [sa′pura]?>>

L.S.: na vota u chiamàvamu/ stràscinu [′stra∫:inu]/ na vota sapura [sa′pura] // Della guancia// chiamàvamu testa

S.S.: U masciddaru [ma∫:i′d:aru]

L.S.: U masciddaru [ma∫:i′d:aru] / ma dialettu

 

S.S.: Unni c’è /diciamo la…

L.S.: Masciddara [ma∫:i′d:ara] antica// ora la guancia/ in italianu guancia

 

La costata?

L.S.: Costata in italiano

S.S.: Infatti/ dici/ picchì? Scusa un attimo// Mi ricordo/ quannu fìciru Sansone// quannu chiddu/ cu na mascella di asinu/ ammazzàu e// la chiamàvanu mascella

 

Mascella

L.S.: Costata [ko′stata]

S.S.: Costata [ko′stata]

L.S.: Costata [ko′stata]/ normale// sennu lasciata per conto// pi come arriva// picchì ìu la costata la seleziono// e piglio il lombo della carne// capito? sendo il complesso// costata [ko′stata]//

 

U lacerto ri spadda

L.S.: Lacetto di spalla [la′∫et:odi′spalla]

S.S.: Nuatri u chiamamu lacertu di spalla [la′∫ertudi′spalla]// ma un si chiama lacerto di spalla [la′∫ertodi′spalla]//

L.S.: Avissi a pigghiari…

 

Questo è per capire le sue competenze…

L.S.: Ma/ lacerto di spalla [la′∫ertodi′spal:a]/ s’avissi a chiamari

 

U razzolu e u razzuleddu in italianu u razzolu u sapi comu si chiama in italianu

L.S.: Me fìgghiu/ cci l’avi lu libbru

 

No no ma questa parte non è

L.S.: Filettu ri costa [fi′lεtturi′kosta] // nuatri u chiamamu filettu ri costa [fi′lεtturi′kosta]

 

a sfasciatura?

L.S.: Fesa [feza]

S.S.: Fesa [′feza] in italianu

 

Lacerto?

L.S.: Lacerto [la′t∫εrto] // poi c’è cû lu chiama… girello// c’è cû chiama magatello// Ci sunnu tanti dialetti// in italianu lacerto [la′t∫εrto]

 

U pernu

L.S.: Noce [′not∫e]

S.S.: Noce [not∫e]

 

Brischetto a panzetta

S.S.: Buschettu [bu′sket:u] a pancetta [pan′t∫et:a]

L.S.: pancetta [pan′t∫et:a]

 

Trinca

S.S.: fesa [′feza]

L.S.: No/ a trinca…[′trinka]

S.S.: Fesa [′feza]// sottofiletto [sot:ofi′lεt:o]// anche in italiano/ c’è cû chiama sotto filetto [fi′lεt:o]// fesa [′feza]/ fesa [′feza] // sottofiletto [sot:ofi′lεt:o]

Zittiti antichiedda

S.S.: Lombo// fesa //o sotto// veru e propria c’è cu chiama// sottofiletto

In italianu lombo

S.S.: comunchi iò a Torino/ a sintìa chiamari// la fesa// la noce// filettu in italianu

 

A curata

L.S.: Rrosbi [′r:osbi:]

 

Come ?

L.S.: Rosbi [′r:osbi:]// in italiano si chiama/ rosbi [′r:osbi:]

 

 

Ho capito

L.S.: Codata [ko′data]

 

a sfasciatura

L.S.: Fesa [′feza]

 

A ròsola rasulìcchia

L.S.: È il tappo dâ curata [′tap:uraku′rata]/ diçiamo// dall’osso de la salera [sa′lεra] // Attacca veru e propriu a la sfasciatura [sfa∫:a′tura]

S.S.: Tra la sfasciatura [sfa∫:ia′tura] e la ròsula [′rosula]// e la ròsola [′rosola] addabbanna e a ddabbanna

L.S.: Comu c’è il buco/ e bbeni lasciata// ma si chiama ròsola [′r:osola]

S.S.: ròsola [′r:osola]

L.S.: Dialettu// poi ntaliano

S.S.: E beni lassata alla sfasciatura [sfa∫:a′tura]

L.S.: Dialetto poi italiano saranno…

 

a pàpera?

L.S.: Appennitura [ap:en:i′tura] // vero e propria cappello| no// campanello si chiama

 

Campanello in italiano// u iurisco

S.S.: U iuriscu [ju′risku]// chiddu attaccatu â curata [ku′rata]

L.S.: Si// iurisco [ju′risko]

 

Iurisco

L.S.: Urisco [u′risko]

 

e poi a nnappa

L.S.: membrana

 

membrana

L.S.: è una mabrana/ chi in dialettu si chiamava nnappa

 

A cannila

L.S.: La cannila [ka′n:ila]/ eni u sòfano/ unni cci passa u mançiari

S.S.: No chiddu fàusu// u cannarozzu [kan:a′rot:su]// unni ci passava u mançiari// anchi nuatri

L.S.: U chiamàvamu cannila [ka′n:ila] / a quei tempi// Si chiama sòfano [′sofano]// C’è sòfano [′sofano] respiratorio e sòfano [′sofano]…

 

Chiddu l’autru sarebbe u cannarozzo?

L.S.: Si// in dialettu

 

Rissi fausu?

L.S.: Tannu in dialettu/ cannarozzu fàusu [kan:a′rottsu′fausu] // picchì automaticamente il pasto// va/ noi abbiamo sta livella che chiude// quando noi ingoiamo/ per non passare la via respiratoria

 

E quindi cannarozzu fausu

L.S.: Sinni va nô cannarozzu fàusu [kan:a′rottsufausu] // picchì mançia// va finisci nô cannarozzu [kan:a′rottsu] respiratorio// capisti? Nô cannarozzu [kan:a′rottsu]/ va finisci nê pormomi/ picchì manca l’aria

 

E poi c’è u fìcatu

L.S.: Fìcatu

 

Fegato

S.S.: poi c’è u fìcatu bìancu [′fikatu′bjanku]// chiddu chi per ora// me mugghieri/ soffi ri chissu

L.S.: Ghiandola?

S.S.: no// Ciccina? ((Chiama la moglie)) u fìcatu bìancu [′fikatu′bjanku]?

 

Però c’è u ficatu biancu/ In italiano comu si chiama?

Moglie del sign. Salvatore Segreto: Panca [′panka]// pànchea [′pankεa]

Moglie del sign. Luigi Segreto: Lattume [lat:ume]?

S.S.: Panca// chi beni a malatìa chi beni chiamata…// comu veni chiamata? la diabete

 

E u lattumi chi cos’è?

S.S.: U lattumi [la′t:umi] l’annu ccà

L.S.: Si// ma è na ghiandola

S.S.: Sutta la gola// u lattumi [la′t:umi] l’annu in tanti bbanni// si //nnâ li patti dû cannarozzu [kan:a′rot:su]//

L.S.: Accamora si rici ri zzoccu// ma è na ghiandola/ diçiamo// e u chiamamu lattumi [la′t:umi]

S.S.: No// cinn’è dui

 

Si// però unni si trova?

S.S.: Si trova/ sotto la gola/ e acciancu di lu cori [′kori]// Chiddu è differente// Chiddu di ccà ((indica la gola)) eni// è cchiù bellu// cchiù// chiddu di ccà ((indica il cuore)) è cchiù dolce/ picchì e cchiù grassusu

 

Ho capito// lattumi// Mentri r’intra l’osso// comu si chiama?

L.S.: Midollo in italiano

 

In italiano in dialettu comu cci riçìavu

S.S.: U cannidduni [kan:i′d:uni]

L.S.: L’ossu// L’ossu rû cannidduni [kan:i′d:uni]

 

L’ossu dû caddidduni// e ddintra?

S.S.: L’ossu

L.S.: Midollo// Veru e proprio/ in italianu/ è midollo veru e propriu

 

picchì rintra l’ossu râ costata…

L.S.: no// quello è budello schenale [bu′del:oske′nale]

S.S.: chiddu è budello schinale [bu′del:oski′nale]// chi accamora un bbonnu chi si mància

 

Puru in sicilianu si chiamava

S.S.: Budellu schinale// In italianu un mmu ricordo comu u chiama

L.S.: Midollo// si chiama in italianu// Midollo schienale

S.S.: Midollo/ midollo nuatri u chiamamu// budello schienale [bu′del:oskje′nale]

 

Budello// U chiamàvavu budello schienale

L.S.: Vureddo schienale [vu′rεd:oskjε′nale]

 

E mentri c’era// cervello in sicilianu com’era

L.S.: Ciriveddu [∫iri′vεd:u] u chiamàvamu

 

Ciriveddu// Ma Mirudda no? mirudda?

L.S.: No/ mirudda [mi′rud:a] // ciriveddu [∫iri′vεd:u] / mirudda [mi′rud:a]

S.S.: La nuca picchì era diçiamu

 

Di r’arre chi a nuca sarebbe u cozzu sarebbe in sicilianu// Ma era chiossà ciriveddu// o chiossà mirudda// u chiamavavu

S.S.: no// Nuatri ciriveddu [∫iri′vεd:u] // in dialettu nostru/ u chiamàvamu// cir| cervello

L.S.: Cervello in italianu

S.S.:in italiano Midollo

 

Ma u cervelletto

L.S.: Chissu è u cervello// u cervelletto attacca al midollo schienale

 

Ma in sicilianu aveva un nome

L.S.: No// ùnicu nomi

 

Moglie del sign.Salvatore Segreto: La nuca è in sicilianu

L.S.: Vabbè la nuca// quando a secondo di come si è// <<sbattìu la nuca>> pessonale// ma ccà su animale// a vvendita// tutto ùnico o cervello/ basta// un facèamu separazione a questa cosa// c’è// Se uno chiama a distìnguere// a spiegare/ come tecnica/ chissu è u cervello/ questo è il cervelletto/ picchì/ il midollo schienale/ attacca al cervelletto// Tra cervello e cervelletto/ avemu due cose// comu separazione// comu avissi a spiegare?

 

Si si// ho capito// E poi cci su i cos’î r’intra chi sarebberu in italianu sarebbe

L.S.: I vuredda [vu′rεd:a] un mi ricordo/ comu vennu chiamati

 

Budelli

L.S.: Budelli// in poche parole

S.S.: intestini

L.S.: Però c’è l’intestino// agni patte/ avi il suo nome

S.S.: pe dire/ c’è u zineru [zi′nεru] // u chiamamu u zirenu [zi′rεnu]

L.S.: U zirenu [zi′rεnu] è u zineru [zi′nεru]// e a corona [ko′rona]/ a chiamamu curuna [ku′runa]/ mi pari/ a girari// e poi l’appappuni [ap:a′p:uni]// ch’è l’uttimu vureddu orvu [vu′rεd:u′orvu]

S.S.: se questo budello// pe dire diçiamo// questo a girari// poi c’è dunni va finiri l’appendicite// l’appendicite è composta// scusi un attimo// chissu i ccà pe dire/ c’è l’appappuni/ e ccà c’è il budello/ diaçiamu chiddu chi façemu la sasizza [sa′sit:sa]// legatu ccà// po quannu vinìa l’appendicite/ u vureddu [vu′red:u] r’accussì comu s’inchìa chissu// ddocu veni (…) e si mori// Operato in tempo// allura// picchì chi fa? si buca// e beni chiamata a/ peritonite

 

Poi c’è a trippa

L.S.: Trippa [′trippa] // centupeddi [∫entu′ped:i]// quagghiaru [kwag:jaru]

S.S.: millefoglie

L.S.: centupeddi [∫entu′pεd:i] / nuatri dialettu/ centupeddi [∫entu′pεd:i] // In italianu […]

 

Quannu s’abbatti

L.S.: Quannu// ora si cci spara// tannu u chiamàvamu accozzatoio [ak:ot:sa′tojo]

 

Ho capito

L.S.:pugnali [pu′n:ali] // capisti?

 

Accuzzari// E mentri infilarici nâ gola era… com’era?

L.S.: Scannari [ska′n:ari]

 

Scannari o accurari?

L.S.: Accurari [ak:u′rari] // scannari [ska′n:ari]

e accurari [ak:u′rari] / cosa in dialettu// accurari [ak:u′rari] veru e proprio// perchè l’accuratazione [ak:u′atatsj′oni] è/ pe salvare a carni// a sinnò il sangue cci quàgghia [kwag:ja] nnî li vini

 

Ho capito// Allura comu rìssimu?

L.S.: Du lucenti// du pungenti// quattru zzocculi [′t:sok:uli] / e un scupalinu

 

E che cosa è?

L.S.: U vistiolu// Du lucenti sunnu l’occhi// du pungenti su li corna// quattru zocculi su li gambe// e u scupalinu è a/ cura [′kura]

 

A cura

L.S.: In dialettu// C’era puru nautru// <<Sugnu autu quantu un palazzu// èccu na vuci quantu un bbitiddazzu [b:iti′d:at:su]>>// E’ a campana// Sugnu autu quantu un palazzu// èccu una vuci/ quantu un bbitiddazzu [b:iti′d:at:su]// bbòmbbòm bbòmbbòm// Sono delle frasi puliti//