Intervista Accursio Gelardi

2 Intervista al sig. Accursio Gelardi

L’intervista al sig. Accursio Gelardi si è svolta in tarda mattinata nei pressi della propria macelleria, oggi rilevata dal nipote, dove si reca tutte le mattine. L’intera intervista ha avuto una durata di circa un’ora; all’interno di essa è intervenuto anche il nipote che ha stimolato in alcuni punti i ricordi del sig. Gelardi. Partendo dal racconto della macellazione, il sig. Gelardi ha fornito notizie riguardanti il mestiere del macellaio, una classificazione dettagliata dei tagli di carne e varie notizie sulla vendita e sul consumo di carne. A questo riguardo ha messo in evidenza le differenze fra il presente e il passato permettendo un’analisi dell’evoluzione del mestiere macellaio e della lingua. Anche in questo caso sono state eliminate le parti che non si rendevano utili alla ricerca.

 

Dalla macelazione

Il vitello/ era attaccatu a…/ rintra u macellu// ci sono l’anelli// u trasìamu u pisàvamu// e si ìa a macellari// e ppoi u viteddu/ pò s’accuzzava [ak:u′t:sava]//

 

Cû chi cosa s’accuzzava?

pugnali! [pu′n:ali]/ c’è cu accuzzavapugnali/ c’è cu… con il cortello// secunnu::: la pratichezza c’aveva// e ppoi/ l’animale/ quannu careva nterra/ s’accurava [ak:u′rava]// no si scannàva![ska′n:ava]// s’accuràva [ak:u′rava]// riçìamu s’accurava [ak:u′rava]//

 

si infila u cuteddu

il cortello ccà ((indica la base della gola))/ nnâ la gola// però dovevi stare attentu/ fazzi chi lu spaddiava [spaddi′ava]// picchì a pposto il coltello tràsiri dirittu/ traseva di fiancu/ e tagghiava la spadda// e binìa spaddiatu [spaddi′atu].

 

Poi zoccu si facìa?

Quannu u scannàvamu [ska′n:avamu]// l’accuràvamu [lak:u′ravamu]// poi lu giràvamu/ affàccia all’aria// ebbeni/ si scucciava [sku′t∫:ava]// s’appizzava cu lu parancu [pa′ranku]/ a gghisari// isa… unu isava e nautru scucciava [sku′t∫:ava] / chiddu isava e chiddu scucciava [sku′t∫:ava]// e poi cci tiràvamu înteriori// pò pigghiava la trippa [′trip:a]/ si lavava in un fondo// trippa [′trip:a]/ çentupeddi [∫entu′ped:i]/ quarumi [kwa′rumi]// u quarumi [kwa′rumi]/ chi ssacciu?// u fìcatu [′fikatu] lu vinìa a controllare lu ddutturi// l’appizzàvamu// u prumuni [pru′muni] s’appizzava/ e binìa controllatu puru// nsumma/ tanti e ttanti cosi.

 

Poi si squattiava.

Si/si// u quattiàvamu [kwat:j′avamu]// no spaccari!// quattiatu [kwat:j′atu]/ e si vinìa squattiatu [skwat:j′atu] in quattru pezzi// due posteriori e due anteriori // poi c’era natra cosa// chissa è cchiù mmèghiu ancora// chi quannu ìamu nnâ li feri [′fεri] a comprari/ una mucca/ un vitello/ un vitellone/ un tàuru [′tauru]//e nsumma/ pècuri [′pεkuri] crapi [′krapi]// tannu màchini un cci nn’eranu// tannu si puttàvanu a l’apperi// Santa Lucia// <<unn’amu arrivari? a Chiusa?>>// Di Chiusa/ amu agghiri a Sciacca// e sapèvamu tutti li violi// tutti li violi i sapèamu nuatri// ccà accuzzàmu/ ccà arrivamu cchiù ppimu// <<Unni semu/ a Mmènfiçi?>>// e binèvamu di menfiçi.// tannu questi cc’eranu/ un c’era picchì era macellàiu// E mmancu tantu macellàiu finu finu// macellai ordinari.// […] Nun c’era l’attività chi c’è oggi/ la pulizìa chi c’è ora// Poi c’era chiddu ti riçia <<M’a ddari un chilu di canni [′kan:i] pi ffari sucu>> a si nnò <<un chilu di canni [′kan:i] pi bboru [′b:oru]>> // no bbroru [′b:roru]// Bboru [′b:oru]// Hai capito? Macellavi un maiali [maj′ali]/ e quannu mittìamu li ligna/ ddà lu fu::mu// nni currìa dâ testa finu ê peri.

 

E picchì u fumu?

Picchì?// Picchì: li ligna/ façìanu fumu// e façennu fumu/ paticamenti ddà rintra/ che maçellamu li maiali/ era chiuso// p’unn’arriffriddari l’acqua di la quarara

 

quariavavu l’acqua?

Si/ quariàvamu l’acqua/ lu fu::mu/ e poi façìa/ quannu arrivàvamo rintra/ façìamu fetu di fumu// tutti cu ll’occhi micchiati/ picchì cu lu fumu chi nni ìa nnâ ll’occhi

 

Vugghièvavu l’acqua picchì ntô maiali poi si ci leva u pilu?

Pi Ppilalli [p:i′l:al:i] // pilati [pi′lati]/ pi ppilalli [p:i′l:al:i] // e poi si quattiava [kwat:i′ava] lu stessu/ comu si quattiàva [kwat:i′ava] un bbiteddu [b:i′ted:u] // va bbeni?/ u vitellu in quattro pezza/ però u maiali in due mizzini [mi′d:zini] / mità e mità.

 

Ma mezzine/ pure mezzine si chiamavano?

Mezzini [me′d:zini]/ mezzini [me′d:zini] / sempi du mizzini [mi′d:zini]/ mezzu maialai e mezzu maiali// un ddiçiamu/ O un quattu [′kwat:u] di maiali/ ma sempi si riçia/ o u quattìu [kwa′t:iu]/ e lu quattìu [kwa′t:iu]/ u quattiamu [kwat:j′amu] ed eranu du mizzini [mi′d:zini].

 

I cosî rintra

Cc’era u vureddu r’appappuni [vu′rεd:urap:a′p:uni]// u vereddu r’appappuni [vu′rεd:urap:a′p:uni]/ u vureddu r’appappuni [vu′rεd:urap:a′p:uni]/ paticamente era…// u vureddu r’appappuni [vu′rεd:urap:a′p:uni]/ ci façìamu u sanceli [san′t∫eli]/ e poi c’era u vureddu rî cura [vurεd:uri′kura]// u vureddu di la cura [vu′rεddu ′dila′kura] significa// l’intestinu della fine// tagghià| chi sacciu?/ un pezzu// quantu deci centimetri/ e ci façìamu u sangunazzu [sangu′nat:su]// I budelli i sbittàvamu [sbi′t:avamu] tutti// cu li bidelli… cu lu budello… li vurèdda [vu′rεd:a]/ quelle più fine/ quelle dunni ci passava la finitura// di lu manciari/ del liquido// chissu u faiçiamu// i mittìamu ammoddu/ i mittìamu ammoddu cu l’acqua// comu iddi arrimuddàvanu/ pigghiàvamu e li…(…)//

 

Li?

SCURINATI [skuri′nati] pigghiàvamu u cuteddu/ di la patti di lu cozzu/ e li scurinàvamu [skuri′navamu]// e poi façìamu li sasizzuna [sasi′t:suna]

 

Macinavate la carne a pezzi

A pposta di fari a salsiccia [salsi′t:∫a] chidda nicaredda/ façìamu chidda p’appizzari// chidda rossa// Capito?// Ma ci nn’è:::

 

E u sangunazzu si faceva…?

u sangunazzu [sangu′nat:su] lu façìamu accussìni// o modu chi ssi macellava/ ci mittìamu lu quatu sutta/ e s’arriminava// s’arriminava// picchì s’un s’arrimina/ quagghiava// s’arriminava bbeddu pulitu/ e iddu façìa u tùfulu [′tufulu]/ nuatri riçemu u tùfulu [′tufulu]/ si chiamava u tùfulu [′tufulu]// stili nostru// u tùfulu [′tufulu]// allura u pigghiàvamu e u mittìamu di latu// quannu finìa di fari u maiali/ finìamu tutti cosi/ façìamu lu sangunazzu [sangu′nat:su]// allura// pigghiàvamu lu sali/ ci mittiamu lu sali ntô sancèli [san′t∫eli]// nnô sangunazzu [sangu′nat:su]// si era nìvuru/ addivintava rrussu// lu sangu cu lu sali diventa rrussu// arriminamu// ci livàvamu u tùfulu [′tufulu]/ e poi cciaggiungìemu na percentuali di acqua// E poi cci mittìamu/ o spezie// o chi sacciu?// o un pocu di aromi// cu cci vulìa du pàssuli// mènnuli pistati/ nsumma:

 

cci mittìavu latti?

No// l’accia no// l’agghia//

 

Latte// latte

Si cci putìa metteri anchi u latti/ vabbene? ma u gustu veramenti era l’acqua// acqua e u sali/ e poi/ u inchièvamu/ e u mettèvamu ntâ quarara/ quannu iddu era quasi ben cotto/ assummava// comu iddu era cottu/ assummava// assummannu/ nuatri pigghiava/ avèvamu/ chi sacciu?// pigghiàvamu un lignu finu finu/ e lu puncìamu// <<boni su>>// li pigghiàvamu e li livàvamu// pigghiàvamu un quatu d’acqua fisca// li lavàvamu/ li puliziàvamu/ mittìamu unni l’avìamu a mèttiri// nâ cattedda// a macellerìa// a bbìnniri// e tannu chi sacciu? si putìa vìnniri/ un pezzu çentuçiquanta liri/ chilu// settantaçincu liri//

 

Ma s’attaccava?

s’attacca// s’attacca/ di punta/ e punta/ u suttu e lu ncapu s’attaccava// a sinnò lu sangu [′sangu] niscìa// e l’attacàvamu cû la curina/ cû â scupàzza//a curina in dialettu/ veni chiamata scupazza.

 

Cos’è allotta?

Allotta [a′l:ot:a] è la mamma dû allinàcciu// la gallotta […]// Un chilu i vaccina [va′t:∫ina] era triccentu e rrutti liri/ non è… //comu ora// chi sacciu? il vitello si riscurri chi bba vintirui vintitrì milaliri/ e piano piano la cosa ìa… ìa rutuliannu// Un chilu i cosî rintra [i′kosi:′rintra] cinquanta liri//

 

Che cosa?

Le interiori// i cosi ri rintra [i′kosiri′rintra]/ riçemu nuatri/ i cosi/ a parola eni/ i cosi î rintra [i′kosi:′rintra]/ un dicemu nuatri trippa [′trip:a]// non si diceva// un chilu i cosî rintra [i′kosi:′rintra]// vintiçincu liri// un chilu i cosî rintra [i′kosi:′rintra] cinquanta liri/ çentu liri/ settantaçincu liri/ ottanta liri

 

E le cose di rintra erano tutti?

Tutti cosi// i cosî rintra [i′kosi:′rintra] era tutti co| / no// Trippa [′trip:a]/ centupeddi [∫εntu′peddi]/ e quarumi [kwa′rumi]// purmuni [pur′muni]// chissu/ ma poi autri cosi/ fègato rognone milza / avèvanu un’altra/ nantra dilezione

 

Oggi si riçi carni di vaccina// ma prima anche si diceva carne di vaccina?

Vaccina [va′t:∫na]// Carni rossa [′karni′ros:a]/ <<vògghiu un chilu i canni rossa [′kan:i′ros:a]>> // la base era chissa// c’è cu riçia a vaccina [va′t:∫na]/ c’è cu riçia un chilu i canni rossa [′kan:i′ros:a]

 

Chi ssarebbe?

Carni grossa [′karni′gros:a]// mittemu/ u vistiolu [visti′olu]/ canni rossa [′kan:i′ros:a] […] Si era màiru// si era ussutu// si: avi cci tuccavi lu còriu [′koriu]/ si avìa lu còriu [′koriu] grossu/ u còriu [′koriu] dduppiu// se aveva u còriu [′koriu]/ unnè u riscussu/ lu còriu [′koriu]d’un bbiteddu [b:i′tεd:u]// chi sacciu?// pisàva duçentuçinquanta chila// lu coriu [′koriu]/ sinni ìa/ vintiçincu/ vintesi chila// inbbeci sinn’ìanu trenta chila// e già era// era carni chi mancava// Hai capito?// nsomma chisti cosi –unn’è- chi ti: riçissi ìu// picchì anchi la cosa stessa/ la ingranàggia […]

 

A pàpara a Palermo a chiàmanu â natra manera// ma chi sarebbe?

Nuatri a chiamamu a pàpara [′papara]/ u iuriscu [iu′risku]// iuriscu [iu′risku]/ sottili di spalla [so′t:ilidi′spal:a]/ perno [′pεrno]/ sfasciatura [sfa∫:ia′tura]/ curata [ku′rata]/ trinca [′trinka]/ filettu [fi′let:u]/ nmmà alcuni cosi…/ nuatri riçemu sfasciatura [sfa∫:ia′tura]// iddi ùnna chiàmanu sfasciatura [sfa∫:ia′tura]/ iddi a chiàmanu/ sacciu?// la capòcchia… sapiddu zoccu minchia… u pernu [′pεrnu]/ nuatri u chiamamu perno [′pεrno]/ l’autri u chiamanu noce/ nuatri u chiamamu perno [′pεrno]

 

Ma prima a carne si travagghiava a natra manera?

No// sempi a stessa lavorazione// sfasciatura [sfa∫:ia′tura] câ sfasciatura [sfa∫:ia′tura]/ u pennu [′pεn:u] cû perno [′pεrnu]// […] sfasciatura [sfa∫:ia′tura]/ lu perno [′pεrno]/ la trinca [′trinka]/ u filettu [fi′let:u]/ u iuriscu [λu′risku]/ u sottili di spadda [so′t:ilidispa′l:a]/ poi chi c’è?// ah lu contra [′kontra]/ chissu/ pàpara [′papara]// chissu/ nuatri chiamamu chissu

 

A pàpara sarebbe chiddu chi avemu vicinu a lu ginocchio?

Ccà/ ccà/ ccà/ è attaccata ccà ((il parlante si tocca la coscia al di sopra del ginocchio))/ viri?// è tutto quello che ha quest… quannu/ quannu/ çent’anni i saluti/ a nuatri nnammodda na iamma/ è chissu// è la pàpera [′papera]// lu nervo d’immezzo/ che s’indebulisci// un c’è nenti di fari cchiù// e chissu ri ccà// chi è nsemmula ô perno [′pεrno]// -capito?-/ è attaccata a la punta di lu contra [′kontra]/ nuatri ci riçemu// Ecco u viri? Chissu i ccà è lu mùscolo [′muskolo] ((si tocca la gamba e va salendo lungo la coscia indicando le altre parti))// e ccà c’è lu contra [′kontra]/ ccà c’è lu contra [′kontra]// ccà c’è u lacertu [la′t∫ertu]/ e ccà c’è la pàpara [′papara]// attaccari nsemmula/ chi avi un nervu nnâ lu mezzu/ accussì a ffiniri/ viri? e comu si rrallenta chissu// un c’è nenti di fari// è questo quello/ che nne fa mali/ che a nuatri

 

nni teni all’impiedi

e quannu unu camina zzoppu/ ali vo| quannu ali voti va ttàgghiu la pàpara [′papara]/ alcuni volte// idda è ttroppu mali trattata/ tro::ppu// e allura l’animali un sì pò mèttiri cchiù additta// camina zzoppu/ pecchì mancu li pò stirari// pe chissu/ picchè camina chi avi la pàpara [′papara]/ chidda chi distruggi è […]

 

Che cos’è u busciularu?

No// poi c’è a testa [′testa]// c’era… u busciulari [bu∫:u′laru] è chissu// ((tocca le mascelle e la gola)) tuttu chissu i ccà// u viri? Chissu i ccà sunnu li masciddi [ma′∫:id:i]// i masciddi di la facci [ma′∫:id:idila′fat:∫i]// di lu comu si chiama… e si chiama bbusciulari [b:u∫:u′lari]

 

ma sotto il collo?

No// chissu î ccà nuatri u chiamamu lu… a scannatura [skan:a′tura]// veni chiamata la scannatura [skan:a′tura]// picchì di ccà scannàvamu// hai capito? viri?/ ccà façèamu u buco ((indica la base della propria gola)) // picchì o posto i tràsirî ccà/ trasìa ri accàsta bbànna/ un murìa cchiù iddu// picchì pi mòriri cci vulìa// quannu viramenti iddu sdisangava [sdisan′gava]// era spaddatu [spa′d:atu]// era spaddiatu [spa′d:iatu]//

o postu ri tràsiri dirittu/ u cuteddu trasìa nnâ spadda/

qualunchi sia animale// anchi lu maiali [maj′ali] puru// anchi il maiali/ a li voti un mmi càpita puru a mmia? Un maiali tutto spaddiatu [spa′d:iatu]/ tutta la spadda [′spad:a] china di sangu

 

ma u rintra?

No// u rintra si chiamava la…

 

la gilina?

No/ ah no// li aggi [′ad:zi]? Li aggi [′ad:zi] nautra cosa.

 

U spinusu?

Spinusu [spi′nusu] spinusu [spi′nusu]/ spinusu [spi′nusu]/ veni chiamatu u spinusu [spi′nusu]// era chissu// (xxx) l’animali o modu chi mància/ capisci?/ si cci movi// e l’ammutta //e u v’ammuttannu rintra/ v’ammuttanu rintra// U spinusu [spi′nusu]

 

di dietro si chiama muscolo

chiddu rinn’avanti/ nuatri puru…chiddu rinn’avanti si chiama muscolo e quello di dietro/ si chiama muscolo di dietro.

 

Ma razzolu/ razzuleddu?

No no// chissi natra cosi su//

 

E cosa sono?

U razzolu [ra′t:solu] qual’eni? Tà è la patti ri ccà//

 

Della gamba

Di la iamma/ ssè//

 

la parte piccola

no::/ un c’è stu musculo ri ccà? di la iamma? Ora/ chissu rincapu/ tuttu chissu ri ccà// chissu è u razzolu [ra′t:solu] ((indica la parte di davanti della propria gamba))

 

Razzolu o razzuleddu?

No::: u razzuleddu [rat:su′led:u] è/ a nàtra banna è// U razzuleddu [rat:su′led:u] è ntâ la spalla

 

Nella gamba è razzolu

Chesso e ccà è u razzuleddu [rat:su′led:u]/ chi si trova nnâ la spalla/ è stu musculu i ccà questo… ((indica la figura del libretto))

Questo qua è/ questo muscolo qqua// ccà ccà u nummeru rui (Pag. 32 fig. 2)

 

U razzolu?

Nella gamba posteriore// Chissu è cchiù grosso// più lungo

E ccà c’è u iuriscu [ju′risku]/ u viri u iuriscu [ju′risku]? è chissu ri ccà/ lo vedi?

 

La scannatura è questa di qua

Chissà e ccà/ Chissu è lu cozzu [′kot:su]// u cozzu [′kot:su]// e chissa è a scannatura [skan:a′tura]// e u razzuleddu [rat:su′led:u] si trova ccà// no ccà u lacettu i spalla [la′∫ettui′spal:a]// ccà c’è lacettu i spalla [la′∫ettui′spal:a]

dda si viri megghiu

questo è il lacetto di spalla [la′∫et:odi′spal:a]// (pag. 11 fig. 1) chissu è il cappello del prete/ in italiano chi nuatri u chiamamu…. sottilî spalla [sottili:spalla]//

sottili di spadda [so′t:jlj′spad:a]

sottili di spadda [so′t:ilidi′spad:a] e chiddi u chiamanu cappeddu dô prete (pag 11 fig 2) //e poi c’è natru pezzu ri dietro// però u razzolu [ra′t:solu] è chissu (pag 18 fig E)//

u razzuleddu [rat:su′led:u] che chiddu è cchiù nnicu// però chiddu è nâ spalla// nella spalla// proprio chi quannu veni tiratu/ veni tiratu cu nautru pezzu/ sempri di carne/ più secondo tagliato […] secondo il pezzo della carne// c’è quannu l’abbiamo pi secondo/ c’è quannu la vinnemu […] se lo permette di poterlo tirare comu è tiratu ddocu chi è un pochettino più calloso allura si cci runa […]

 

il bollito come si fa?

u bollito [bo′l:ito] cu tutti i pezzi di carni si possono fare// qualunqui pezzu di canni si pò fari bbollito [b:o′l:ito]// non c’è/ lu pettu [′pεt:u] è tuttu

 

ma u petto comu si chiamava?

pettu [′pεt:u]// pettu[′pεt:u]// pettu [′pεt:u] nascìu/ e pettu [′pεt:u] morirà// però c’è na cosa// chi nnî lu pettu [′pεt:u]/ cci po fari la scaletta [ska′let:a]// cci po tirari la scaletta [ska′let:a]/ cci po tirari u suttapettu [sut:a′pεt:u]/ chi è stu pezzu di carni ri ccani.

Siamo sempi al discorso// chi lu permette// bbiamo un bel petto bello pieno// un sutta pettu di chissu/ tutto bello magro// ccà tu po fari fittini/ bbuçiulluna [b:u∫ul:una]// quando non lo permette/ pi com’è tuttu/ si tagghia

 

la parte du coddu// comu si chiama?

u coddu [′kod:u]//a cuddazzàta [kud:a′t:sata]// chi c’è un muscolo/ chi è comu un lacerto [la′∫εrto]// chi è comu… unu e dui ((si tocca nel collo dietro la nuca, i muscoli del collo))// è chissu di ccà/ chi è un musculu [′muskulu]/ chi è della costata [ko′stata]// è la finitura di la costata [ko′stata]/ quasi// chi si cci pò tirari puru// quannu si sbitta [′sbit:a]/ comu un lacerto [la′∫εrto]// quasi poco chiù menu/ quasi comu un lacettu [la′∫εt:u] è// però chi u lacettu [la′∫εt:u] è più rotondo/ e chiddu è una forma…

 

triangolare?

No/ E’ diritto/ è diritto/ però/ paticamente/ scinni/ nesci accussì/ però ccà arraffina/ ccà è cchiù fino// non è rotondo/ è un poco cchiù finu//

Cuddazzata [kudda′t:sata]

E nenti/ si avìamu un pezzu i canni ddâ rintra tu façìa abbìriri

 

La costata è tutta unica

a costata [ko′stata]// a costata [k′stata] è costata [ko′stata]// unnè chi arrìvanu li costi [′kosti]?/ cu idda/ chissa ddocu ncapu// unn’è chi arrìvanu li costi?

 

Il collo?

No// ntô coddu [′koddu] un cci nnè costi [′kosti]// arrìvanu ccà// sono sette// arrìvanu di ccà sutta/ râ costa innusa [′kostaj′n:usa]/ si chiama la costa innusa [′kostaj′n:usa]//

 

la prima

a prima/ costa innusa [′kostaj′n:usa]/ riçemu nuatri/ a ffiniri ccà ((si tocca le costole dal basso verso l’alto)) poi tagghi ccà/ e di ccà arrivari ccà è la costata// di ccà arrivari ccà/ e la sapura [sa′pura]// e la pò divìdiri comu voi/ poi// secondo le animali/ a pò divìdiri comu voi

 

dove non ci sono più costole è la sapura?

È a sapura [sa′pura]/ u cozzu [′kot:su]

u cozzu [′kot:su]

 

Mentre di davanti è trinca?

Trinca [′trinka]/ La punta ê a trinca [puntaea′trinka]

la trinca

 

Quindi// trinca costata e sapura

E sapura [sapura]

u coddu [′kod:u]

 

e u cozzu// cozzu e cuddazzata

chidda cuddazzata [kud:a′t:sata]/ poi chidda e dda// a nuca [′nuka]// chidda è a nuca [′nuka]// è la nuca [′nuka]

 

Il muscolo della nuca

unni c’è attaccata la testa/ la testa è attaccata ccà// ccà rintra/ viri?// chist’ossu ri cca rintra/ a testa si gira accussì// e chissà i ccà è la nuca// l’ossu di la nuca// chi è lu cchiù dduru ossu/ è dduru/ pi rùmpisi

 

intanto prima si rompeva…

no// non c’entra/ non c’entra// qqua/ fa ppatti a iddu/ fa ppatti/ ma chiddu chi tuccàuamu nuatri// tuccamu u cervelletto// un ci emu ccà/ ddocu nâ testa// nuatri emu a tuccari il cervelletto// un tuccamu la nuca nuatri// e mancu lu cirivèddu [∫iri′ved:u]// è la patti pincipali/ chissu ri ccà// ccà rintra/ u viri? Ttàcchiti// trasi ccà rintra e iddu fa/ ppàppiti/ e iddu cari// e ppeddi li sensi// non muore!// peddi li sensi// picchì po stari anchi vivu quantu voli/ iddu// va beni? interessanti cunn’accuramu [ak:u′ramu]/ cchì accurannu [ak:u′ran:u] / mittennu u sangu// agneddu [an′ned:u] e ssucu/ e ffinìu u vattìu// ma iddu e:::: arresta// però cci va nniscennu un pocu di sangu ri ccà// piano piano piano/ piano piano// va mmurennu poi/ picchì poi veni sdisangatu [sdisan′gatu]// picchì paticamenti cciavi na ferita ccani e lu sangu cci nesci

 

U filetto// Ma u filetto è tutto unico?

No// poi c’è la testa del filetto [′tεstadelfi′lεt:o]/ la testa del filetto [′tεstadelfi′lεt:o] nuatri riçemu// e lu filettu [fi′lεt:u]// ch’è tutto unico// (xxx) è comu una capòcchia/ ci riçìa u pufissuri/ è comu na capòcchia/ chissa è a testa// e di ccà/ chissa eni a finitura.

 

Rasolìcchia a palermo

Rrusulìcchia [rrusu′lik:ia]// ccà nuatri riçemu a ròsola [′r:osola] // a ròsola [′r:osola] […] Sa sa sputtari/ allura lu sucu camìna// s’unna sapi sputtari// cci tira chiddu chi cciavi a tirari… chi cc’eranu çentu liri?/ e centu liri s’annira// ma sa sâ sputtari çentu çentu reci// çentucincu/ çentu vinti

 

A carni chi si façìa?

Arrustuta [ar:u′stuta]// Chissa/ A canni chissa era/ cutuletti [kutu′let:i]/ capuliatu [kapulj′atu]/ e canni pî ssucu [′kan:ipi′s:uku]// e canni pî bboru [′kan:ipi′b:oru]// sta minchia r’arrustu [ra′r:ustu]/ quasi quasi/ unn’u sapìa nuddu// tutti riscurrìanu/ cutuletti [ku′tulet:i]// Cuteletti [ku′tulet:i]/ canni pî bbroru [kan:ipi′b:oru]// bbuçiuluna [b:u∫u′luna]/ e capuliatu [kapulj′atu]// e canni ri bbroru [kan:iri′b:roru]//

 

E arrostu unn’asistia

Ma quali..? Pi nuatri tuttu arrustu [a′r:ustu] era// <<arrustu [a′r:ustu]?>> E…/ tàgghia// Comu accam’ora// <<du feddi d’arrustu [da′r:ustu]>> tagghi du feddi di pernu [′pεrnu] e cciù runa.

 

A ddi tempi un si lamintava nuddu…

Quali lamintari?// si:: lamintari// tannu macellavamu vaccazzi [va′k:at:si]// duriçianni tririçianni quinniçianni// mìnchia// scannàvamu çetti ienchi [′jenki]/ cetti tora [′tora]/ rrasati [r:a′sati]// quattru e cinc’anni// ora chissa un…/ speciammenti ccà:::/ a palemmu fossi/ si mmacari cci capita/ capaci cû maçellanu/ cocchi bbitèddu [b:j′teddu]/ cocchi vistiòlu [visti′olu] ri chissu// e poi…/ vabbè te lo vendono a basso prezzo// ci sturìanu// comu stu toro/ chissu pisava millesetticentuchila// chissu/ chissu va ffinisci â Gabbàni/ va a ffinisci â Gabbani// pìgghia mettiti ddocu// u fa: divintari na taarìa [ta:′ria]// lu coci

 

Chi cos’è a taaria?

Na cosa fitusa/ quannu unu riçi/ <<mìnchia/ si fici stari na taarìa [ta:′ria] >> pi diri na schifezza

E chissu// chissu/ ni façìamu stari na taarìa [ta:′ria]/ puru ddà nuatri/ picchi nn’incchiappamu di sangu// Poi ti si sti… capà nî la facci// po dda cammisa chi avìa … setti culura

Un si capìa si iddi avìanu scannatu lu porcu// o si lu porcu avìanu scannatu a iddi// capisti? […]

Còppula// ma quali minchia di còppula e còppula//

chi arrivavu pimu

chi arrivavu pimu/ nuatri sfasciatura [sfa∫:a′tura] riçemu nuatri// No bbroru [′b:roru]// sta mìnchia da erri la livari// bboru [′b:oru]// un chilu di canni pi u sucu [′kan:ipiu′suku]/ un chilu di capuliatu [kapulj′atu]

 

E pi bboru zzoccu cci rava?

Ossa// <<e ppo m’una quattru ossa [′ossa]>>/ no na pocu r’ossa [′ros:a]// <<e ppò m’una quattru ossa>>

 

E pi sucu? Quali pezzi?

Tutta si poteva fari a ssucu// e tuttu si po ffari a bbrodo// Quannu pi ffari ssucu?/ un pezzo di carnî bbroru/ e u façìa pi sucu// Un pezzo ri pettu/ pettu muscolo// chissu

 

E pi fare cutuletti?

E cci ravamu un pezzu di canni pi cutuletti [kutulet:i]

 

Ma quali pezzi?

ma guardi/ di chiddu chi truvava// o pernu [pεrnu] sfasciatura [sfa∫:a′tura] o curata [ku′rata]// unn’è chidda chi truvàvamu// un pezzu di canni ri pècura [′pεkura]// un pezzu di sfasciatura [sfa∫:a′tura] ri pècura [′pεkura]/ ccià tagghiàvamu/ pi fittini // si si putìa arrotuliari/ si rutuliava/ capito? // Un zoccheè/ u stesso to pà ci riçinu <<un chilu i capuliatu [kapulj′atu] di chiddu tàgghiu>>/ to pà talìa// e pigghià ddu pezzu/ pìgghia ddu pezzu/ metti sutta

 

Si// Ma ci su dei pezzi più adatti// Ad esempio// pi bboru u pettu// i fettine…

No// no// La fettina si po ffari di ovunque sia// lu bbollito [b:o′l:jto] si po ffari di qualunque sia// di u pernu [′pεrnu] da sfasciatura [sfa∫:a′tura]// u filettu [fi′lεttu]// unnegghiè// unu pò ffari chiddu chi bboli cû so pezzu i canni// <<o mu fazzu a brodetto>>/ <<o mu fazzu a bboru>>/ ricu puru// un pezzu ri pettu [′pεt:u]// un pezzo i muscolo [′muskolo]/ un pezzo ri cosu/ un pezzu ri cozzu [′kot:su]// tutti cosi chi un si putèvano adattare pi fari fettine/ hai capito? So adattava/ o pi capuliatu [kapulj′atu]// o cciù ràvamu pi bboru [′b:oru]// chissu// quannu eranu suvècchiu/ e u maiali [ma′jali] era troppu rassu [′ras:u]/ pigghiavi un pezzu ri canni [′kan:i] chissa ri secunna/ chissa ri bbroru [′b:roru] e::: la mittìamu puru nô maiali [maj′ali]/ pi ffalla vèniri cchiù mairulidda [majru′lidda]// nsumma cc’è/ sti cosi è inutili chi tti li ricu ìu/ picchì anchi tu stessu/ cci avissi arrivari// <<ma chissi? su maiali unn’era màiru/ chi minchia cciavìanu a mmèttiri?>> Capaci ci mittìamu un pezzu di cannî pècura [′kanni′pεkura]// pècura [′pεkura] crapi [′krapi]/ tuttu ìamu/ macinàvamu/ si cunsava// na vota / tannu si manciava na vota ogni quaranta onna a canni// e un sapìanu chi bustu avìa e chi bbustu unn’avìa// no ora// si anchi io stesso non ti lo dico/ tu stesso ci devi arrivare a li cosi antichi// <<ma chissi/ sta cosa?>> pigghi e cciù riçi// <<pi fari u bbroru comu si façìa?>> nenti a cannî bboru [′kan:i′b:oru]/ ci mittìa l’accicedda a cipudduzza/ comu si fa/ comu si fa a cannî bboru[′kan:i′b:oru] ora/ però a pattenza è un chilu di cannî bboru [′kan:i′b:oru]/ no di bbroru [b:roru]// canni di boru [kan:idiboru]// canni pu sucu [kan:ipu′suku]// capuliatu [kapulj′atu]// chissu/ oppuru un chilu di canni [′kan:i] pi falla arrustuta/ pi falla arrustuta/ un chilu i canni [′kan:i] pi falla a cutuletti

 

Capuliato perchè prima non c’era

U capuliatu [kapilj′atu] si façèa// cu… chi avìamu na machinìcchia/ a mmani// na machina/ e si macinava a mmani// tùntutùntu tùntutùntu// Vinìa quannu vinìa/ ora comu ora/ quannu vennu sti festi di natali/ principiàamu di pima sira/ riçi/ unnì chi nni èamu a cucari// si piparava tutta la canni/ sa ddisossava bedda pulita/ poi vinìa chiddu <<du chila di sasizza [sa′sit:sa]>> e si macinava a mani amunì// deçiminuti maçinu jò/ e deçiminuti maçini tu/ zun zun tun tun/ a ttirari a mmani câ manovella/ e poi s’inchìa a mmani/ cu lu mutu// sto to pà l’avissi a sapiri questo// s’inchìa â mani/ cu lu mutu/ cu lu itu/ col dito gro| co…cu itu rossu/ si mittìa intra lu mutu/ abbaccava/ pressava/ e faceva a salsìccia [sal′sit:∫a]// stu itu pò pallari/ na vota macari accusì m’addivintàu// a fozza di fallu firriari/ d’infatti talìa/ chi è infatti chiù giratu ci l’aiu/ a fozza r’ambaccari

 

Ma quannu un c’era a macchina?

Quannu machinetta unccinn’era c’era lu capuliaturi [kapulia′turi]

 

Ma u capuliaturi cos’era?

U cutiddazzu [kutid′dat:su]// u cutiddazzu/ ziculitiava [dziculiti′ava]/ tatàntatà/ si: tagghiava tutta accussì/ mezz’ura a fari accussì/ tatàntatà/ Chiddu tagghiava e chiddu poi la ìa inchiennu/ la tagghiava e a ìa inchiennu// Però non si vendeva la quantità di carne che si vende ora

 

Chiossà però si façìa cû sucu / canni pî ssucu [′kan:ipi′s:uku]/ canni di poccu [kan:idi′pok:u] pû sucu/ tannu chissa

 

Ma Vistiola?

Anchi… Anchi vistiola [visti′ola] si macellava allora ai tempi mei// un vistiolu [visti′olu] si lu divirìanu in due/ su divirìanu nquattru// c’è cu nni macellava// cu nni putìa vìnniri/ si macellava sulu u porcu [′porku] l’agnidduzzu [an:i′d:ut:su]

 

perchè si vinnìanu?

No// c’eranu macellai/ chi non era adatti a vèndere la vaccina [va′t:∫na] hai capito?/ e si macellàvanu u poccu [′pok:u]/ scannàvanu lu chiamàmulu poccu [′pok:u]// siccomu lu maiali è cchiù manibboli/ capisti?/ comu u tagghi tagghi è sempi chidda a canzuna/ pi sucu/ picchì dda si tagghiava sucu [′suku] e capuliatu [kapulj′atu]// allura zzoccu fai fai/ capito? va currispunni sempi dda// nvece… vaccina [va′t:∫na] cci vulìa nanticchiedda sapillu… veru è/ chi i cutedda eranu antìcchia tintuliddi pi tagghià| tannu// mancu sa firàvanu/ ammulavanu [am:u′lavanu] tipu fiscaletti… zunzun e chiddu chi tagghiava/ tagghiava praticamenti… a cutuletta chi binìa comu ora? Ora vonnu l’invottini/ i sasizzeddi [sasit:′seddi]/ i sattimbocca/ tanti minchiati// tannu chi c’eranu sti sattimmucca/ o sattinculu/ tannu chi c’eranu sti cosi? tannu/ tannu riscurrìa arrustu/ arrustu capuliatu [kapulj′atu] sucu/ cannî bboru [′kan:j′b:oru] chissu// e bbuçiuluna [b:u∫u′luna]/ tagghiava beddi… unn’è chi gghiè putìa fari bbuçiuluna [b:u∫u′luna] però/ ammugghiannu cosi/ tannu era natra a nanna// Ora no/ ora vonnu/ il macellàio devi èssiri finu/ devi èssiri finu/ il macellàio oggi giorno devi avere una professione/ come un pofessore/ è comu un pofessore chi fa un operazione// sapere comprarte la carne/ sapella tagliare/ comu minchia la vonnu chiddi/ cussì/ p’accuddì// ma si eni unu ruzzusu// na vota cci vannu// a possima voti un cci vannu cchiù/ un cci vannu cchiù!

 

Però prima c’era più specializzazione da parte del macellaio e la gente non capiva nulla, oggi è il contrario.

No// La genti ùnni capìa nenti// Zzoccu ci rava/ si puttava// Ora nni sannu chiossà riddi// […] Siccomu tannu/ paticamenti/ capaci chi scannàvamu quacchi picurazza [piku′rat:sa]/ cosi/ e ccià ràvamu pi canni pî ssucu [′kan:ipi′s:ku]// ci mittìamu un pezzu i maiali [maj′ali] e stunàvanu tutti cosi// nnâ sasizza [sa′sit:sa] ci mittìamu canni i pècura [′pεkura]/ cosi/ tra u maiali… riçi u maiali è comu r’ora// Riçi è comu r’ora//Tannu u maiali aveva u so ustu// Picchì manciava la fava/ manciava la viniçedda/ ora nbeçi no// Ora màncianu mangimi// Ora màncianu testi r’aranci/ testi ri poccu/ su macinati ossa testi ri pisci macinati ora// tannu la canni// quannu façìa nantìcchia ri cannî rraù [′kan:i:rra′u] <<mìnchia chi cciàuru di cannî sucu [′kan:i:′sucu]! E cu coci sucu?>> Ora/ anchi chi ci mitteva un pezzu di canni di pècura [′kan_idi′pεkura] nmezzu/ un s’avvittèa.// Però si campava sempi c’un pani menu mezzu// pocu allora macellài/ chi sapevano fare/ sapere accattari// Chi sacciu?/ <<ntô n’annu m’accattavi chissu>>/ eranu sempi accusì/ sai?// Giusti giusti/ quannu s’accattàvanu un pezzu di cosa picchì eranu nfamìgghia/ un paiàvanu nè tassi nè chiddu nè comu/ nenti// stannata magghionna/ e dumani mi scura// Ora nbeci no/ ora nautra è a nanna// unni ti movi movi ci vonnu soddi// Comu ti movi movi ci voddu soddi/ si bbaraggni centumilaliri u misi// vintiçincu settantaçincu sinni vannu pi spisi/ senza fari cunti// a cunti fatti/ si ccoccunu un si fa/ na cosa/ picchi ti vennu// picchì ti vennu chiddi di l’ossa e bboli i soddi/ fa lu tamponamento e bboli li soddi/ u rraggiuneri voli li soddi/ chiddu i l’acqua// i soddi pi tràsiri ccà rintra. […] Iddu mai sapi stimari [sti′mari] un viteddu […]

 

La trippa si divideva?

Si a cuçi [′ku∫i]// un pezzu ri cuçi [′ku∫i]/ a trippa si chiamava un pezzu di cuci [pet:sudi′ku∫i]/ chi è cchiù liscia/ chi fa a forma di coçe.

 

Ma mi si riçeva anche corona?

No/ a curuna [ku′runa] chissa i ccà è.

 

Ma chissa mi rissi u cappucciu

U cappùcciu [ka′p:ut:∫u]// no corona [ko′rona] no// iddu pò ddiri… chiddu chi…// Chissu i ccà è u cappùcciu [ka′p:ut:∫u]/ chissu i ccà un pezzu i cuçi [pet:sudi′ku∫i]// cuçi [′ku∫i] u chiamamu nuatri/ e chissu i ccà un pezzu ri trippa [′trip:a]/ e questa è trippa [′trip:a]// Chissu ccà u centupeddi [∫entu′peddi]/ chissu i ccà u vureddu î cura [vu′red:ui′kura]/ si non mi sbaglio…/ ìu mancu cci viru

 

U zineru

U zineru [dzi′neru] attaccatu o vureddu ra cura [vu′red:ura′kura]? E cchissi i ccà su i cervelli [∫er′vel:i]// Ecco/ quannu ci ràvamu nuatri la bbotta/ tuccàvamu chissu/ chissu ri ccà vedi?/ tà tà tà tà/ chissu ri cca/ viri chissu?/ nuatri tuccàvamu chissu// un taccàvamu chissu di ccà/ tuccamu chissu i ccà/ e una vota tuccannu chissu ri ccà/ agneddu [a′n:ed:u] e sucu e finìu u vattìu/ picchì vinìa staccatu chissu di ccani/ e piddìa tutti li sensi/ mossi// basta/ un si riscurri cchiù

 

Il fègato

Va beni// chissa i ccà si chiamava pinna di fìcatu [′pin:adi′fikatu]// la pinna di lu fìcatu [′pin:adilu′fikatu] e chissu è fègato/ la punta di lu fìcatu [′puntadilu′ficatu]/ ma fègato/ chidda chi cància sunata/ è la punta ru ficatu [′puntaru′fikatu]// chissa i cca

 

Questi sono rognoni

U rognoni [r:o′n:oni] unn’avemu nenti ri riscùrriri// u rognone [r:o′n:one] è quellu chi è// rugnuni [r:u′n:uni]/ no rognone [r:o′n:one] / rugnuni [r:u′n:uni]/ e u fìcatu [′fikatu]/ chissa ccà cci riçìamu nuatri/ la pinna di lu fìcatu [′pin:adilu′fikatu]// la pinna di lu fìcatu [′pin:adilu′fikatu]/ a pampinedda di lu fìcatu [pampi′ned:adilu′ficatu]/ ma ccà riçìamu la pinna i fìcatu [′pin:ai′fikatu]// <<tàgghiacci sta pinna i fìcatu [′pin:ai′fikatu] e ccià runi/ dda rintra>>

 

La lingua

Chissà e a linggua [′ling:ua]/ chissu è lu cori [′kori]/ chissa è a linggua [′ling:ua]/ ccà ssupra cciavìa a èssiri la gelina [dze′lina]// la gelina [dze′lina] è attaccata/ tra lingua [′lingua]/ tiràvamu nuatri/ lingua e tuttu stu stràscinu [′stra∫:inu] i ccà// u stràscinu [′stra∫:inu] / capitu? e chissà è a linggua [′ling:ua] sula// Masciddaru [ma∫:i′d:aru]/ la linggua [′ling:ua] cu stràscinu [′stra∫:inu] stràscinu [′stra∫:inu]

 

ma stràscinu e scannatura sono la stessa cosa?

No scannatura [skan:a′tura] un cc’entra/ Linggua [′ling:ua]/ masciddaru [ma∫:i′d:aru]/ scannatura [skan:a′tura]/ no/ comu rissimu? Stràscinu [′stra∫:inu]/ e li scannatura [skan:a′tura]// E la scannatura [skan:a′tura] è chissa i ccà praticamenti/ viri?// unni livàvamu la testa [′testa]// chissa è a scannatura [skan:a′tura]// Ntô continenti fannu u megghiu salami cu stu masciddaru [ma∫:id:′aru]// tàgghianu ttutti i masciddara [ma∫:i′d:ara] e li fannu megghiu// sapiddu comu mìnchia lu chiamanu

 

Quannu uno era anemico…

No// u sangu rû vustiolu/ a bbìviri// càvuru/ mittìa u bicchieri sutta/ e su vivìa e un quagghiava/ un cci quagghiava// picchì cu la calorìa poi lu facìa// nbeci no// accuddì quàgghia/ no qua| quannu façemu i sanceli [san′t∫eli]// sunn’arrimìni bonu/ quàgghia/ nenti/ quàgghia// nbeci arriminànnulu bbonu/ po fa u tùfulu [′tufulu]// Chi o tùfulu [′tufulu] significa paticamenti/ le… quannu unu si tàgghia/ si unn’avissimu chissi…

 

Le piastrine?

No// le piastrine un cuntu/ quannu unu…/ fanno l’operazione pi stagghiari/ pun fari passari cchiù lu sangu… nuatri u chiamamu u tùfulu [′tufulu]/ tutti sti cosi chi cci tiramu nnô sangu// si un cci fùssiru chissi/ un stagghiassi mai […] E capitava macillari cocchi maiali câ zootemìa// cu mìnchia nni capìa nenti? cocchi maiali c’avìa macari u sangu acqua puru// cci… metti ddà// cu nni capìa nenti? I veterinari chissi i ccà? Mancu bbròcculu// Iddi taliàvanu solamenti u fìcatu [′fikatu] si era bbonu// poi atri cosi unni capìa nuddu nenti// comunque ccà semu/ nuddu ha murutu.

 

Se uno aveva la sciolta?.

Si… Se uno aveva/ chi sacciu? la diarrèa// infezioni o stòmacu/ pigghiàvamu u peri di lu viteddu [′pεridiluvi′tεddu]/ u zzòcculu [′t:sok:ulu]// si bollìa/ si cci livava la scappa [′skap:a]// si cci livava la scappa [′skap:a]// e si bbollìa// e si lu mançiàvanu paticamenti/ comu arrifriddàva// chi iddu aveva la gomma// stu peri [′pεri]/ stu zzòcculu [′t:sok:ulu]/ avi la gomma// chi o modu chi tu quannu ti lu mançiava/ paticamenti/ chissu cosa façìa dda rintra? Allippava! Allippava// Allura unn’è chi passava/ c’era lu malatu/ unni c’era l’infezzione ci passava/ e un sintìa cchiù duluri/ capitu? Chissu è// Era na zampa du viteddu [vi′tεddu]/ di la vacca [′vak:a]/ du viteddu [vi′tεddu]/ zzoccuminchhiegghiè// cchiù vecchiu era/ cchiù mmègghiu è// Poi c’è nautra cosa// che cu lo liquido [′likwido]/ col liquido di lu ginocchio// quella era adatta pe la pitìnia

 

Cosa è la pitìnia?

Era un male chi affacciava nni la facci// na rosa/ chi affacciava nni la facci// non braccio/ na cosa// si cci mittìa chiddu liquidu/ si cci passava e scumparìa/ nsumma ci sunnu tanti cosi/ chissu vi ricu/ c’è non sò cchè

 

Si ricorda altro?

Si puttavanu li picciriddi nnâ li staddi ((per la tosse))// Rriminàvanu lu fumeri/ unni c’eranu li vacchi però/ no unni c’erano li vistio| li cavalli// Unni c’eranu l’animali ruminanti/ dove c’è l’animale ruminante/ l’animale digistivu nun façìa nenti// picchì chiddu fa| façìa puzza// nbeci l’animali ruminanti/ comu tu lu movi muvìa ntâ la stadda/ acchianava na vapurata di àcitu/ e chiddu rispirava/ e ci passava bonchiti// tannu i puttàvanu a i staddi

 

Nel maiale i cosi î rintra cosa c’era u campanaru?

U campanaru [kampa′naru]

 

E cosa era?

U campanaru [kampa′naru] chi cosa era? U campanaru [kampa′naru] era tutti i componenti// lingua [lingua] / fìcatu [′fikatu]/ mèusa… [′meusa]/ tuttu l’ogganismo [og:a′nismo] di l’animali/ tutto l’ogganismo [log:a′nismo]// patti l’interiori/ di l’interiori un c’entranu/ tuttu/ si pattìa ri ccà/ sfunnàvamu ri ccà/ tiràvamu/ rapìamu e tiràvamu tuttu// u campanaru [kampa′naru] râ matrici// Lingua [′lingua]/ cannarozza [kan:a′rot:sa] e tutti cosi/ compresu la rriti [′r:iti]// la rrete [′r:ete]/

 

a riti

la riti [′r:iti]/ la riti [′r:iti] cu la mèusa [′meusa]/ no milza [′mildza]/ mèusa [′meusa]// fìcatu [′fikatu]/ lu cori [′kori]

 

Chistu no maiali// e no viteddu?

Lo stesso// però la linggua [′ling:ua]/ attaccata a la testa [′tεsta]/ u viteddu l’avi/ tagghiàvamu nuatri ccàni/ a ccozzu [a′k:ot:su]// quannu tiràvamu/ tiràvamu nuatri// cuore/ e pormona [por′mona]// fègato e milza è divisa/ è divisa/ pecchì/ lu corpu di l’animali è rragnàtu in questo sistema// ccà/ u fìcatu [′fikatu] l’avi appuiatu// e la milza l’avi appuiata puru// un fannu cuntattu cu li pormoni [por′moni]

 

E cosa la divide ?

E chi a divirìa? La chiamàvamu la…La panza [′pantsa]// la panza [′pantsa]/ cci riçèvamu/ tagghiacci la…

 

La nappa?

Si// è paticamenti/ unni appuiava// Ccà cceni un bordo// un bordo che chiude tuttu// che poi rimane un buco/ un buco acciancu/ unni cci passa tuttu l’ogganismi// ora chissu i ccà era pusatu/ supra…/ comu rìssimu?/ viri?

 

Nnappa

Supra la nnappa [′n:ap:a]/ nuatri ci riçìa| a nnappa [′n:ap:a]// chi era praticamente la copertura/ la copertura/ vinìa chiamata…// A nnappa cci riçèvamu/ <<lèvaci sta nnappa [′n:ap:a] a stu…>>.

 

Che praticamente è

è un ttoccu di carni chi è a ffirriari all’animali// a diri chi mmancu ccinn’aiu/ sinnò ti facissi abbiriri quali fussi la nnappa [′n:ap:a]

 

L’esofago// Diceva la cannila

No// A cannila [ka′n:ila] è attaccatu ô campanaru [kampa′nuru] // La cannila [ka′n:ila]/ è attaccata ô campanaru [kampa′nuru]/ chiamamu a cannila [ka′n:ila] nuatri/ è attaccata paticamenti// si patti ri ccà/ di la gola/ é unni trasi lu manciari// la candela è questa/ unni entra u manciari cc’eni/ u cannarozzu [kan:a′rot:su] e/ la cannila [ka′n:ila] chi scinni/ chi bba currispunni di dietru ùnni pàssanu/ va ccurrispunninu/ chi ssinni va ntê bbudelli [b:u′del:i]// tuttu u manciari va scinnennu e ssinni va ntê

 

Budelli

No// pimu sinni va nâ la ventri [′ventri]// gira nâ la ventri [′ventri]/ poi ntâ la ventri c’è una tti/ c’eni un foglio chi gira pî fatti sòi/ scinni passa/ e bba ttocca li vuredda [vu′rεdda]/ e piano piano/ piano piano// qqua la cuoce e qqua la fa passà… […]

Costata [ko′stata]/ affina a ccà/ l’atra è sapura [sa′pura]// e chiddu ddà è u cozzu [′kot:su] […] Chissa è la pancetta

 

L’ossa e incapu come si chiamano

Chissa ri ccà/ si chiama la pala di spadda [paladi′spad:a]/ la pala della spalla [′paladel:a′spal:a]// chissa si chiama pala di spalla [′paladel:a′spal:a]// la panzetta [pan′tset:a]/ <<lèvaci l’ossa di la panzetta [pan′tset:a]>>

 

Spuntaturi?

No// U spuntaturi [spunta′turi] significa nàutru sistema// si ppo li tagghi cu tutti l’osso// si questa di qua/ ti patti d’in mezzo/ a stacchi ri ccà/ tagghi ri ccà/ e si li po// ma allora/ ccà sti cosi/ un cc’eranu/ unn’asistìanu// ci riçìa a chiddu/ <<spuntatura [spunta′tura]>> unn’asistìanu// mancu li canuscìamu/ sti cosi accuminciaru a canùsciri/ un periodo di tempu c’accuminciamu a bbìriri a televisione/ i tagghiàvanu riçi facemu ccà costine [′kostine]// d’infatti ri ccà/ <<chi ìnchia su sti costini?>> inbeci no/ era chissa ccà/ si tàgghianu/ si tàgghianu quantu un ggnitu e si fannu li custini [ku′stini]/ capito? Lo vedi qual’è? La nnappa [′n:ap:a] e u rrugnuni [r:un′nuni] si trova ncapu// un ffa patti cu iddi/ un ffa ppatti/ e lu fìcatu [′fikatu] si trova ccà/ ccà/ e ccà sutta c’e tuttu l’ogganismo [ogganismo]// cori [′kori]/ pormone [por′mone]/ e la cannila [ka′n:jla] diçemu noiattri// tutti cosi// ma idda eni ccà/ un ffa patti/ è stinto e separati/ viri? È stinto e separato/ è stinto e separati// un ffa patti cu iddu// Chissa è a trinca [′trinka]// trinca [′trinka] e filettu [fi′lεttu]/ e chissa è la coscia// ccà a curata [ku′rata] ccà è a curata [ku′rata] è accussì/ ccà c’è u iuriscu [ju′risku]/ tagghiannu ccà c’è a curata [ku′rata]/ ccà c’è u lacettu [la′∫εt:u]/ ccà c’è lu contra [′kontra]/ ccà c’è lu perno [′pεrno]/ ccà c’è lu iuriscu [ju′risku]// c’è un non so chè // ccà c’è la rròsola [′r:osola] ccà/ ddocu rintra/ c’è na capocchia/ ci nnè…

 

la pàpara è chissa?

la pàpara [′papara] un si viri/ […]ma non è in questo sistema/ si trova ccà rintra// ccà c’è lu pennu [pεn:u] e ccà c’è la pàpara [′papara] è ccà rintra attaccata a chissu i ccà accussì.

 

Questa è la scaletta

U pettu [′pεttu]/ un si chiama scaletta [ska′let:a]/ si chiama pettu [′pεt:u]/ scaletta [ska′let:a] la chiamamu nuatri in italianu/ pettu comu chissu ri ccà/ chissu è tuttu pettu/ si pò divìdiri in due pezzi/ abbasta ch’è granni…// chissu i ccà u po vìnniri cu l’osso e chissu i ccà u pò vìnniri senz’ossu// Chissu è u iuriscu [ju′risku]// vedi qual’è u iuriscu [ju′risku]? chissu ri ccà chissa è na còscia tutta nsemmula attaccata// […] iuriscu [ju′risku]/ chissa è la curata [ku′rata]/ chissu u lacettu [la′∫εt:u]/ ccà c’è la sfasciatura [sfa∫:ia′tura] e ccà c’è lu contra [′kontra]// viri comu si trova? Tuttu ccà si trova/ Si era di viteddu tu sapìa addiri cchiù mmègghiu// E chissu è u pennu [′pεn:u]/ u lacettu [la′∫εt:u] e chissu è u mùsculu [′muskulu] della coscia/ chissu è u razzolu [ra′t:solu] […] U razzuleddu [rat:su′led:u] unnè ccà// chissu è u razzolu [ra′t:solu] u musculu di spalla//